top of page

Mindre bergand- ett försök att sammanfatta ett knepigt bestämningsproblem samt tankeställningar om nya karaktärer.

Uppdaterat: 26 apr.

Denna artikel syftar på att försöka samla ihop information om artbestämningen utav mindre bergand och göra den mer pedagogisk och lätttillgänglig. Jag har själv i princip inga erfarenheter utav mindre bergand, förutom den fågel som dök upp i Grönhögen 2024-04-17. Därför blir denna artikel ej baserad utifrån egna fälterfarenheter, utan snarare en syntes av vad som finns tillgängligt på nätet och egna bildanalyser. Jag har inte kunnat göra varken djupa eller särskilt långvariga analyser, så se det lite som ett försök att ta bestämningproblemet mindre bergand/bergand vidare och stimulera fler till att undersöka ämnet.


Denna artikel kommer inte att reda ut hybrider mellan andra aythya-änder som kan likna mindre bergand eller hybrider mellan mindre bergand och bergand. I en studie från Nordamerika (Bahn et. al. 2015) har man kunnat påvisa en mycket låg grad av hybridisering i det vilda mellan bergand och mindre bergand. Notera till sist att det är av högsta relevans att fotografera samma fågel ur många olika vinklar och ljus för att ev. kunna jämföra med vissa av nedan nämnda karaktärer.


Beteende, habitat och svensk fyndbild : Beteendemässigt beteer sig mindre bergand och bergand ytterst likt och de yttrar sig väldigt sällan rent lätesmässigt utanför häckningssäongen (Deviche, 2019). Mindre bergand och bergand beblandas ibland liksom att de nyttjar liknande habitat utanför häckningssäsingen (Deviche, 2019). Utifrån ett svenskt kontext, är det i klar majoritet att fynden görs i sötvattenshabitat och stänga vatten. Fynden är geografiskt spridda från Ystad i söder till Luleå i norr, med alla fynd utom ett upp till Västerås. Rena kustfynd finns nu vid Grönhögen, Lausviken på Gotland, Världens ände i Ystad och Gettern. Fynd i inre havsvikar har gjorts vid Fituna i Nynäshamn och Harrbäcksfjärden i Luleå. Datummässigt tenderar tyngdpunkten på fynden att ligga runt april/maj, men det finns även några fynd i mars, junu och juli månad. I Europa har det hittils bara dykt upp enstaka ensamma fåglar och aldrig flockar av arten (Blomdahl, Breife & Holmström, 2003). Däremot har det nu i april-månad visats 2 hanar och en hona på samma lokal i Danmark (egen anmärkning).


Storleksskillnader: Rent storleksmässigt ligger mindre bergand på runt 830 g i snitt, är runt 39-46 cm lång och har ett vingspann på runt 68-78 cm (Deviche 2019, Birdguide 2019). Detta jämfört med berganden som ligger på runt 1050 g i snitt, runt 39-56 cm lång och ett vingspann på 72-79 cm (Deviche, 2019). Med andra ord, är det kanske framförallt viktmässigt arterna skiljer sig, men med ett stort överlapp på gällande vingspann och längd.


Jizz och flykt: Nordamerikanska skådare med mycket god erfarenhet av bägge arterna kan bestämma arterna även under migration (Blomdahl, Breife & Holmström, 2003). Redogörelser från dessa skådare hade varit intressant att ta del av och kanske kan inlägget updateras med detta snart.


Huvudform och glans- Själva huvudformen på de bägge gråryggade aythorna är ytterst variabel utifrån både fågelns humör/beteende men också vädret. Detta pågrund av att det är skallfjädrarna som helt formar huvudet och inte själva skallbasen (Harris, Tucker & Vinicombe, 2014). Om man får bra foton framifrån kan man antyda att den mindre berganden har en mer utdragen och långsträckt huvudform, med sin högsta topp långt bak (Deviche, 2019). Detta till skillnad mot bergandens där den högsta punkten befinner sig antingen precis rakt ovanför eller framför ögat och är mindre tydlig, varav huvudet upplevs som mer rundat (Deviche, 2019) Ögat placering på huvudet har tagits upp utav Leukering (2011) som säger att den mindre bergandens ögon sitter lägre ner på huvudet, vilket gör att den ser ut att ha "mer huvud" ovanför ögat. Kanske kan man dra vissa paralleller i huvudform mellan hane bergand och hane knipa ? (egn. kommentar). Skillnader hurvida vilken färg huvudets fjädrar glänser i har nämnts som en stöjande karaktär för bestämning av artparet, men bör helst appliceras när man har adulta hanar av bergand och mindre bergand bredvid varann i ideallt rätt starkt ljus (Deviche, 2019). Den mindre berganden sägs ofta ha en mer pupuraktig glans på sina fjädrar till skillnad från bergandens mer smaragdgröna (Deviche, 2019). Dock är detta utöver rätt obsbetingelser, mycket variabelt och samma fågel kan visa både en purpuraktig och smaragdgrön glans (se Deviche, 2019 nedan). Vidre uppvisar mindre bergand ofta en mer smal och långsträckt hals, som påverkar hur man upplever huvudformen (Harris, Tucker & Vinicombe, 2014). Denna karaktär tycker jag dock verkar svårbedömd, se bildcollage nedan.


Skillnad i huvudform. Mindre bergand överst, bergand nederst. Notera även skillnad i ögast placering.


Copywright Pierre Deviche, 2019. Mindre bergänder som visar variation i huvudfjädrarnas glans.Jämförelse halsens tjocklek. Mindre bergänder överst, bergänder nederst. Bilder i ungefär samma vinkel och "humör" på anden. Jag upplever det som svårt att se en tunnare hals hos de mindre bergänderna.


Näbbteckning och form: Den övre mandiblen på näbben är mer konkav och näbben är generellt sätt mindre än hos berganden (Deviche, 2019). Utöver detta kan man antyda att bergandens näbb är mer utåtbuktande mot slutet av sidorna på näbben till skillnad från mer paralellt hos mindre berganden (Deviche, 2019). På mindre berganden är den svarta näbbnageln oftast mindre och av rektangulär form till skillnad från bergandens mer brett triangulära form som blöder ut mer över näbben (Deviche, 2019). Detta är dock variabelt och karaktären kan inte användas som stöd i bestämningen hos alla fåglar (Deviche, 2019).


Skillnad näbbtagelns utseende, mindre bergand längst bak, bergand längst fram. Notera den mindre bergandens tydliga rektangulärt smala näbbnagel, till skillnad från bergandens som är större och blöder ut. Copywright Marchel Stienstra.Skillnader i näbbform. De 6 översta bilderna mindre bergänder, de tre nedersta bergänder. Jag har svårt att utifrån bilden göra en konsekvent bedömning utav hur näbbformen skiljer sig, men men anar att näbben hos den mindre berganden är mer knölig överlag. Mätning utav vinklar och längder på insamlade exemplar hade varit intressant. Enligt Rasmus Starck är en bra generell regel att mindre bergand uppvisar större näsborrar än näbbnagel och tvärtom för bergand. Han upplever vidare att näbben ser mer påsatt ut hos mindre bergand, till skillnad från hos berganden där den mer ser ut som en naturlig del/förlängning av huvudet.Vingteckning: Vingteckningen är oftast det säkraste och mest genomgående sättet att stödja en ev. bestämning till mindre bergand. Generellt sätt har den mindre berganden smutsgrå inre handpennor som format vingbandet och vita armpennor, vilket bildar en klart kontrast (Deviche, 2019). Hos en vanlig bergand fortsätter det vita från inre armpennorna även in på handpenorna och bildar således en mindre tydlig kontrast med mer vitt i vingbandet (Deviche, 2019). Denna karaktär är dock även variabel beroende på ålder och kön och jobbigt nog är det framförallt adulta hanar av mindre bergand som visar tendenser till en variation med mer vitt i vingbandet jämfört med honor generellt sätt (Deviche, 2019). Den enklaste vinklen att se och känna sig trygg med vingbandet teckning på artparet är snett bakifrån, inte minst för mindre bergand (Blomdahl, Breife & Holmström, 2003).


Skillnad i vingbandets teckning. Översta 3 bilderna mindre bergand, nedersta 3 bergand. Notera mer solitt brungrå vingband längs med handpennorna hos den mindre berganden. Hos berganden nere till höger, notera trots förvånansvärt gråbruna handpennor, att det är tydligt med vitt längs med innerfanen på de innersta handpennorna. Lite likt venetian-blind pattern hos kaspisk trut.Skillnader i vingteckning överlag. Bergand till vänster, mindre bergand till höger. Det verkar som att mindre berganden visar mindre kontraster mellan de olika täckargruppena och mellan täckarna kontra vingbandet, genom sin mer enhetligt svagt gulsvarta färg. Hurvida denna karaktär är användbar eller ej vågar jag ej uttala mig om. Vidare hade det även varit intressant att studera teckningen på varje armpenna mer exakt och även hur bred den svarta vingbakkanten är.
Mantel: Mindre bergandens mantelteckning tenderar att vara mer grovt tecknad och mörkare (Bradshaw, 2005). Denna karaktär funkar dock allra bäst på avstånd under 100 meter (Harris, Tucker & Vinicombe, 2014). Det föreslås även att den högsta punkten på mindre bergandens mantel ligger närmare huvudet än hos bergand (Bradshaw, 2005).


Skillnad i mantelteckning. Mindre bergand överst, bergand nederst. Notera överlag grövre och fler svarta teckningar på den mindre berganden, kontra berganden.Flanker: Bergänder tenderar att ha renare och vitare flanker än mindre berganden som har mer tecknade och smutstiga, men det är dock variabelt (Birdfact, 2019, Deviche, 2019, Bradfact 2005).


Skillnader i flankteckning. Översta två bilderna mindre bergand, nedersta två bergand. Notera variation i flankteckning hos de mindre bergänderna och helt otecknade flanker hos bergänderna.Flankteckning hos 6 olika adulta bergands-hanar med mer tecknade flanker. Det verkar överlag som att bergand är mer variabel i sin variation gällande flankerna- från det vanligaste med helt vita och otecknade till i princip mindre bergands-liknande. Dock verkar det överlag som att det är mycket vanligare och mer konsistant att den mindre berganden visar tecknade flanker och att den inte vice versa, visar otecknade flanker likt berganden. Utefter en titt på de flesta bilder på adulta hanar av mindre bergand på google uppvisar knappt någon helt vita otecknade flanker, men vissa kan vara väldigt subtilt tecknade och dessutom utan en kontinuerlig teckning.


Stjärtfjädrar och dess positionering: Featheringrealm (n.d) föreslår att den mindre berganden har mer brunsvarta stjärtfjädrar till skillnad från bergandens mer solitt svarta. Bradshaw (2005) föreslår försiktigt vidare att stjärtens positionering kan vara en karaktär, där den mindre berganden oftare tenderar att höja upp den/ha den ovanför vattenytan.


Fötternas färg: Den mindre berganden ska ha mer starkt blågröna fötter till skillnad från bergandens svagt färgade (Slimbridge, n.d). Jag testade karaktären själv utifrån bilder online och framförallt zoofåglar visade att även mindre bergand kan ha svagt gråfärgade fötter och berganden mer starkt blågröna. Därmed förkastas den.


Fötter utav 2 mindre bergänder överst, fötter utav 2 bergänder nederst.

Möjliga nya karaktärer som testats online:


Mullarney, Svensson & Zetterström (2011) nämner att den mindre berganden överlag ska uppvisa gråare vingundersidor. Översta 2 bilderna mindre bergand (notera dock ena ej utfärgad hane), nedersta 2 bergand. Överlag verkar det svårt att hitta karaktärer i vingundersidans teckning utifrån denna bildjämförelse. Rasmus Starck håller även med mig i denna synpunkt och kompletterar med att han varken kunnat se i fält eller på foton.


Fötternas form och projektion. Översta 6 bilderna mindre bergand, nedersta 3 bergand. Blandade kön och åldrar. Överlag verkar det inte finnas några skillnader att ta till i fält. Det verkar vidare inte finnas någon skillnad i övre stjärttäckare, men materialet är mycket litet.Det finns möjligen tendenser till att bergand uppvisar en marginellt längre HP10 i förhållande till HP9. De 6 översta bilderna på mindre bergand, de 3 nedersta på bergand. Collaget nedan visar dock att även mindre bergänder visar lång HP10. Kanske är det vanligare med en kortare HP10 hos mindre bergand dock?


Mindre bergänder med lång HP10 kontra HP9.Jag hade varit intresserad av att få ta del utav information gällande följande:

1). Större material för skillnader i vingbandet.

2). Lätesskillnader och ett stora set utav inspelningar från bägge arter.


Jag tar tacksamt emot kommentarer både på artikeln men också andra karaktärer som kan vara aktuella som ej nämnts. Det hade varit mycket intressant att se vad som skulle kunna upptäckas utifrån studier utav museeiexemplar av både bergand och mindre bergand!


Slutligen tack till Rasmus Starck för kommentarer på inlägget!Källor:


Bahn.V, Barger.C, Gurney.K, Kulikova.I, Lavretsky.P, Mccracken.K, Peters.J, Zhuralev.Y, Wilson.R & Winker.K. Becoming pure: Identifying generational classes of admixed individuals within lesser and greater scaup populations. (1) Becoming pure: Identifying generational classes of admixed individuals within lesser and greater scaup populations | Request PDF (researchgate.net). 2024-04-20.


Birdfact. (2022). Greater scaup VS Lesser scaup: What are the diffrences? 2022-09-18.


Blomdahl.A, Breife.B & Holmström, N. (2003). Sjöfågelguiden. Christopher Helm.


Bradshaw.C. (2005). Identification review- Lesser scaup. British birds. Feb 2005. V98_N02_P089_095_A003.pdf (britishbirds.co.uk) 2024-04-20.


Deiviche.P (2019). Identification challenge: Lesser vs greater scaup. 2019-01-03. arizona-birds-lesser-greater-scaup-identification-challenge.pdf (arizonabirds.org). 2024-04-20


Feathered realm. (U.å). Greater scaup VS Lesser scaup: Identification, range and conservation. Greater Scaup Vs Lesser Scaup: Identification, Range, And Conservation | Feathered Realm 2024-04-20


Harris.A, Tucker.L & Vinicombe.K. (2014).The Helm guide to bird identification. Christopher Helm.


Leukering.T. (2011). Greater and lesser scaup: Beyond crown shape. Colorado birds. Jan 2011. Greater and Lesser Scaup: Beyond Crown Shape - PDF Free Download (docplayer.net). 2024-04-20.


Mullarney.K, Svensson.L & Zetterström.D. (2011). Fåglarna- Alla Europas och medlehavsområdets fåglar i fält. Bonnier fakta.


Slimbridge Wetland Centre. (U.å). Wildfowl identification- Lesser scaup/ Greater scaup. WILDFOWL IDENTIFICATION - LESSER SCAUP / GREATER SCAUP - WWT SLIMBRIDGE (slim-bridge.co.uk) 2024-04-20
652 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page